ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการกิจกรรม “แนะแนวทางสถาปัต” ประจำปี 2564 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี


วันที่ 16 ตุลาคม 2563 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงการกิจกรรม "แนะแนวทางสถาปัต" ประจำปี 2564 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี โดยแนะแนวทางการศึกษาต่อภายในคณะ สำหรับการสมัครรอบโควตา โดยการใช้ วุฒิ ปวข. ในการสมัคร โดยการแนะนำในหลักสูตร ดังนี้
1. สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2. สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์
3. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

ที่มา : ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสาสตร์และการออกแบบ