แบบขออนุมัติทุนการศึกษา ป.โท/ป.เอก

ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกทุนการศึกษาระดับปริญญาโทเอกสารที่ต้องเตรียม
๑. สัญญารับทุน
๒. เอกสารจากมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ
๓. แบบสรุปค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
๔. มติที่ประชุมทุน
๕. บันทึกข้อความของผู้รับทุน
๖. บันทึกข้อความของคณบดี