ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมนำเสนอในงานการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อนุมัติให้ สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) ดำเนินโครงการการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล    ทั้ง 8 แห่ง ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 18 - 20 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ แกรนด์ โฮเต็ล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

นักวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้ส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในงานการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4 ผลงานที่เข้าร่วมนำเสนอในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ประกอบด้วย

 1. การสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณี “กำฟ้า” สืบสานวัฒนธรรมไทยพวน จังหวัดลพบุรี เจ้าของบทความ ดร.มัทธนี ปราโมทย์เมือง
 2. โครงการพัฒนาโปรแกรมออกแบบบรรจุภัณฑ์สำเร็จรูป เพื่อส่งเสริมอาชีพนักออกแบบผู้พิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหว เจ้าของบทความ ดร.สุรภา วงศ์สุวรรณ
 3. การศึกษาและพัฒนาแผ่นอัดวีเนียร์จากวัสดุขี้เลื่อยไม้เพื่อการตกแต่งเครื่องเรือน ในที่พักอาศัย เจ้าของบทความ  ผศ.ดร.สาธิต เหล่าวัฒนพงษ์
 4. การศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมสู่การออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนหมู่บ้านท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถีบ้านหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เจ้าของบทความ ดร.ธานี สุคนธะชาติ
 5. แนวทางในการออกแบบพื้นที่สาธารณะและพื้นที่สำหรับการสัญจร ทางบกภายในชุมชนไร้แผ่นดิน ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เจ้าของบทความ  นายแทนศรัทธา อติอนุวรรตน์
 6. แนวทางในการใช้ประโยชน์ที่ดินและการกำหนดรูปแบบของการขยายตัวของชุมชนไร้แผ่นดิน ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เจ้าของบทความ  นางสาวปริณัน บานชื่น
 7. แนวทางในการสร้าง ต่อเติม หรือปรับปรุงอาคารสำหรับรองรับนักท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนไร้แผ่นดิน ตำบลบางชัน อำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรี เจ้าของบทความ  นางสาวปริณัน บานชื่น
 8. การออกแบบศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์และฝึกอาชีพสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ เจ้าของบทความ นายกรณ์พงศ์ ทองศรี
 9. การออกแบบอาคารฟื้นฟูสุขภาพและพักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ เจ้าของบทความ นายกรณ์พงศ์ ทองศรี
 10. เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยแบบชุมชนเป็นแกนในโครงการบ้านมั่นคง เจ้าของบทความ นายกรณ์พงศ์ ทองศรี
 11. โครงการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์แบบพึ่งพาตนเอง สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านนํ้าเชี่ยว จังหวัดตราด เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรม เจ้าของบทความ นายคณิต อยู่สมบูรณ์

และ ผศ.ดร.ยุวดี  พรธาราพงศ์ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในผลงานเรื่อง เส้นสาย ลายผักตบชวา

ที่มา : งานวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ