อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม

ดร.ศาสตรา ศรีหาภาคหัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม

E-Mail : sastra.s@rmutp.ac.th
ดร.ธธนา กมลนรากิธรักษาอาจารย์ประจำสาขาวิชา

E-Mail : santi.k@rmutp.ac.th
อาจารย์ศรัณยู สว่างเมฆอาจารย์ประจำสาขาวิชา

E-Mail : saranyoo.s@rmutp.ac.th
อาจารย์กรณ์พงศ์ ทองศรีอาจารย์ประจำสาขาวิชา
(ลาศึกษาต่อ)

E-Mail : kornpong.t@rmutp.ac.th
อาจารย์นพดล คล้ายวิเศษอาจารย์ประจำสาขาวิชา

E-Mail : noppadol.kl@rmutp.ac.th
อาจารย์รุจิวรรณ อันสงครามอาจารย์ประจำสาขาวิชา

E-Mail : ruchiwan.a@rmutp.ac.th
อาจารย์ปริณัน บานชื่นอาจารย์ประจำสาขาวิชา

E-Mail : parinan.b@rmutp.ac.th
อาจารย์แทนศรัทธา อติอนุวรรตน์อาจารย์ประจำสาขาวิชา

E-Mail : tansattha.a@rmutp.ac.th
อาจารย์พิมพวรรณ
ภักดีสุวรรณ
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

E-Mail : phimphawan.p@rmutp.ac.th​
อาจารย์วีระภัทร์ กระหม่อมทองอาจารย์ประจำสาขาวิชา

E-Mail : werapat.k@rmutp.ac.th
อาจารย์สุดารัตน์ ทิพย์ทวีชัยอาจารย์ประจำสาขาวิชา

E-Mail : sudarat.t@rmutp.ac.th
ดร.ปรียานุช คำสนองอาจารย์ประจำสาขาวิชา

E-Mail : preeyanud.k@rmutp.ac.th