อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม

ดร.ศาสตรา ศรีหาภาค
หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
sastra.s@rmutp.ac.th

ดร.ธธนา กมลนรากิธรักษา
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
santi.k@rmutp.ac.th
อาจารย์กรณ์พงศ์ ทองศรี
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
kornpong.t@rmutp.ac.th
ดร.ศรัณยู สว่างเมฆ
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
saranyoo.s@rmutp.ac.th

อาจารย์นพดล คล้ายวิเศษ
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
noppadol.kl@rmutp.ac.th
อาจารย์รุจิวรรณ อันสงคราม
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
ruchiwan.a@rmutp.ac.th
อาจารย์ปริณัน บานชื่น
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
parinan.b@rmutp.ac.th

อาจารย์แทนศรัทธา อติอนุวรรตน์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
tansattha.a@rmutp.ac.th
อาจารย์พิมพวรรณ ภักดีสุวรรณ
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
phimphawan.p@rmutp.ac.th​
อาจารย์วีระภัทร์ กระหม่อมทอง
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
werapat.k@rmutp.ac.th

อาจารย์สุดารัตน์ ทิพย์ทวีชัย
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
sudarat.t@rmutp.ac.th
ดร.ปรียานุช คำสนอง
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
preeyanud.k@rmutp.ac.th