อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม

ดร.ศาสตรา ศรีหาภาคหัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
อาจารย์ธธนา กมลนรากิธรักษาอาจารย์ประจำสาขาวิชา
อาจารย์ศรัณยู สว่างเมฆอาจารย์ประจำสาขาวิชา
อาจารย์กรณ์พงศ์ ทองศรีอาจารย์ประจำสาขาวิชา
(ลาศึกษาต่อ)
อาจารย์นพดล คล้ายวิเศษอาจารย์ประจำสาขาวิชา
อาจารย์รุจิวรรณ อันสงครามอาจารย์ประจำสาขาวิชา
อาจารย์ปริณัน บานชื่นอาจารย์ประจำสาขาวิชา
อาจารย์แทนศรัทธา อติอนุวรรตน์อาจารย์ประจำสาขาวิชา
อาจารย์พิมพวรรณ
ภักดีสุวรรณ
อาจารย์ประจำสาขาวิชา