อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ผศ.ดร.สาธิต เหล่าวัฒนพงษ์หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ผศ.ดร.เกียรติพงษ์ ศรีจันทึกอาจารย์ประจำสาขาวิชา
ผศ.ดร.ยุวดี พรธาราพงศ์อาจารย์ประจำสาขาวิชา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ดร.คมเขต เพ็ชรรัตน์อาจารย์ประจำสาขาวิชา
ผศ.ดร.ประชา พิจักขณาอาจารย์ประจำสาขาวิชา
ผศ.ดร.กิ่งกาญจน์ พิจักขณาอาจารย์ประจำสาขาวิชา
ผศ.ดร.อาณัฏ ศิริพิชญ์ตระกูลอาจารย์ประจำสาขาวิชา
รองคณบดีฝ่ายวางแผน
อาจารย์มยุรี เรืองสมบัติอาจารย์ประจำสาขาวิชา
อาจารย์พิมพ์จุฑา พิกุลทองอาจารย์ประจำสาขาวิชา
อาจารย์อุทัยวรรณ ประสงค์เงินอาจารย์ประจำสาขาวิชา
อาจารย์สุนทร บินกาชานีอาจารย์ประจำสาขาวิชา