อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาจารย์อุทัยวรรณ ประสงค์เงิน
หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
uthaiwan.p@rmutp.ac.th

ดร.คมเขต เพ็ชรรัตน์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
khomkhate.p@rmutp.ac.th
ผศ.ดร.กิ่งกาญจน์ พิจักขณา
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
kingkarn.s@rmutp.ac.th
ผศ.ดร.ประชา พิจักขณา
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
pracha.p@rmutp.ac.th

ผศ.ดร.สาธิต เหล่าวัฒนพงษ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
sathit.l@rmutp.ac.th
ผศ.ดร.เกียรติพงษ์ ศรีจันทึก
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
kiattipong.s@rmutp.ac.th
ดร.มยุรี เรืองสมบัติ
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
mayuree.r@rmutp.ac.th

ผศ.ดร.ยุวดี พรธาราพงศ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
yuvadee.s@rmutp.ac.th
ผศ.ดร.อาณัฏ ศิริพิชญ์ตระกูล
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
arnut.si@rmutp.ac.th
ดร.พิมพ์จุฑา พิกุลทอง
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
darunrat.p@rmutp.ac.th

อาจารย์สุนทร บินกาซานี
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
sunthorn.b@rmutp.ac.th
อาจารย์ศศิประภา เวชศิลป์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
sasiprapa.w@rmutp.ac.th
อาจารย์นันท์วิกา มิ่งขวัญ
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
siriphan.p@rmutp.ac.th

อาจารย์ธนพล ลิ้มทัตธนกุล
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
thanapon.l@rmutp.ac.th
ดร.พิพัฒน์ จรัสเพ็ชร
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
#