อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ผศ.ดร.สาธิต เหล่าวัฒนพงษ์หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

E-Mail : sathit.l@rmutp.ac.th
ผศ.ดร.ประชา พิจักขณาอาจารย์ประจำสาขาวิชา
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

E-Mail : pracha.p@rmutp.ac.th
อาจารย์มยุรี เรืองสมบัติอาจารย์ประจำสาขาวิชา

E-Mail : mayuree.r@rmutp.ac.th
ผศ.ดร.อาณัฏ ศิริพิชญ์ตระกูลอาจารย์ประจำสาขาวิชา

E-Mail : arnut.si@rmutp.ac.th
ดร.คมเขต เพ็ชรรัตน์อาจารย์ประจำสาขาวิชา

E-Mail : khomkhate.p@rmutp.ac.th
ผศ.ดร.ยุวดี พรธาราพงศ์อาจารย์ประจำสาขาวิชา

E-Mail : yuvadee.s@rmutp.ac.th
ผศ.ดร.กิ่งกาญจน์ พิจักขณาอาจารย์ประจำสาขาวิชา

E-Mail : kingkarn.s@rmutp.ac.th
ผศ.ดร.เกียรติพงษ์ ศรีจันทึกอาจารย์ประจำสาขาวิชา

E-Mail : kiattipong.s@rmutp.ac.th
อาจารย์พิมพ์จุฑา พิกุลทองอาจารย์ประจำสาขาวิชา

E-Mail : darunrat.p@rmutp.ac.th
อาจารย์อุทัยวรรณ ประสงค์เงินอาจารย์ประจำสาขาวิชา

E-Mail : uthaiwan.p@rmutp.ac.th
อาจารย์สุนทร บินกาชานีอาจารย์ประจำสาขาวิชา

E-Mail : sunthorn.b@rmutp.ac.th
อาจารย์ศศิประภา เวชศิลป์อาจารย์ประจำสาขาวิชา

E-Mail : sasiprapa.w@rmutp.ac.th