อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ผศ.ดร.สาธิต เหล่าวัฒนพงษ์
หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

E-Mail : sathit.l@rmutp.ac.th
ผศ.ดร.ประชา พิจักขณา
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

E-Mail : pracha.p@rmutp.ac.th
ดร.คมเขต เพ็ชรรัตน์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

E-Mail : khomkhate.p@rmutp.ac.th
ผศ.ดร.อาณัฏ ศิริพิชญ์ตระกูล
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

E-Mail : arnut.si@rmutp.ac.th
ผศ.ดร.ยุวดี พรธาราพงศ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

E-Mail : yuvadee.s@rmutp.ac.th
ผศ.ดร.กิ่งกาญจน์ พิจักขณา
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

E-Mail : kingkarn.s@rmutp.ac.th
ผศ.ดร.เกียรติพงษ์ ศรีจันทึก
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

E-Mail : kiattipong.s@rmutp.ac.th
อาจารย์มยุรี เรืองสมบัติ
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

E-Mail : mayuree.r@rmutp.ac.th
อาจารย์พิมพ์จุฑา พิกุลทอง
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

E-Mail : darunrat.p@rmutp.ac.th
อาจารย์อุทัยวรรณ ประสงค์เงิน
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

E-Mail : uthaiwan.p@rmutp.ac.th
อาจารย์สุนทร บินกาชานี
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

E-Mail : sunthorn.b@rmutp.ac.th
อาจารย์ศศิประภา เวชศิลป์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

E-Mail : sasiprapa.w@rmutp.ac.th