ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ศึกษาดูงานบริษัท สถา ณ – SaTa Na

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร นำโดย อาจารย์ ดร.ธธนา กมลนรากิธรักษา และอาจารย์ ดร.ศรัณยู สว่างเมฆ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ บริษัท สถา ณ - SaTa Na ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาดูงานนอกสถานที่ในรายวิชาเทคนิคการบริหารงานก่อสร้างและควบคุมงาน 1 และรายวิชาเทคโนโลยีอาคารและการก่อสร้างอาคารขนาดเล็ก ในเนื้อหาการบริหารงานก่อสร้าง กระบวนการก่อสร้าง และเทคโนโลยีประกอบอาคารขนาดเล็ก บรรยายโดยบริษัท SATANA ARCHITECT Co.,Ltd ผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในด้านการออกแบบและการก่อสร้างอาคารประเภทที่พักอาศัยเป็นอย่างดี