ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ศึกษาดูงาน ณ อาคารชุดศุภาลัย เวอเรนด้า รามคำแหง

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร โดย อ.วีระภัทร์ กระหม่อมทอง อ.ศรัณยู สว่างเมฆ และ อ.พิเศษธนัญชัย ลิมปาคม ได้นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ อาคารชุดศุภาลัย เวอเรนด้า รามคำแหง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนในรายวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นถึงพื้นที่ต่าง ๆ ในโครงการอาคารชุดจากสถานที่จริง และนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากสถาปนิกและวิศวกรผู้ปฏิบัติงานจริงมาพัฒนาต่อยอดในรายวิชาที่กำลังศึกษาอยู่ โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิฑูรย์ ภาวนาเจริญ ผู้จัดการแผนกออกแบบอาคารส่วนงานอาคารสูง และคุณเดชณรงค์ สำโรงพล หัวหน้าหน่วยอาวุโส บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ในการพาศึกษาดูงานอาคารและบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ ซึ่งทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ขอขอบคุณวิทยากร บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และนิติบุคคลอาคารชุด ศุภาลัยเวอเรนด้า รามคำแหง ในการให้ความอนุเคราะห์ในการศึกษาดูงานของทางคณะมาในโอกาสนี้
ที่มา : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มทร.พระนคร https://www.facebook.com/ArchitectureRmutp/