ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ศึกษาดูงาน SCG Experience และ SCG HEIM Model House

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ นำนักศึกษาเข้าดูงาน SCG Experience และ SCG HEIM Model House โดย อาจารย์ศาสตรา ศรีหาภาค ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 เข้าศึกษาดูงานภายใน SCG Experience และ SCG HEIM Model House ภายในวันที่ 8 มกราคม 2562 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุต่างๆ ที่นำมาใช้ในงานสถาปัตยกรรม ศึกษาราคา ขั้นตอน และกระบวนการผลิต ข้อดีข้อเสียในการนำไปใช้งานและการติดตั้งของวัสดุแต่ละประเภท

ภาพบรรยากาศ