ข่าวสารประชาสัมพันธ์

พิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

พิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษา นักศึกษาคณะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ร่วมน้อมรำลึกพระคุณครูในพิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อแสดงความเคารพรักรำลึกคุณครูทุกท่านด้วยพานพุ่มที่ประดับตกแต่งด้วยความตั้งใจ พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ที่สามารถสอบได้คะแนนสูงสุดของสาขาวิชาในแต่ละชั้นปี
#congratulations กับน้องๆ ทุกคนที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ด้วยนะคะ 🎉👏🏻
เครคิตภาพ : งานสื่อสารองค์การคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 15/12/2565