Uncategorized

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบ 20 คน ใน ADDA Design Contest 2010

นายโชคิอนันต์  ราชฤทธิ์  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ผ่านเข้ารอบ 20 คน ของการประกวด ADDA Design Contest 2010
ประกาศรายชื่อ