การศึกษานักศึกษาปีการศึกษา 2555มทร.พระนครรายชื่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์โควตา (รอบ 2)

สอบสัมภาษณ์วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 9.30 – 12.00 น
ประกาศผลสอบวันที่ 2 มีนาคม 2555

000 รายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์โควตา (รอบ 2) สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม