รับสมัครงาน/จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถบัส (ไป-กลับ) โครงการค่ายผู้นำนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง