ข่าวสารประชาสัมพันธ์

บรรยากาศงานสัมมนา ทางวิชาการ ” คิดอย่าง DEZAJNA Thinking like a designer japan “

นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ร่วมกับ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดโครงการสัมมนาเรื่อง ” คิดอย่าง DEZAJNA Thinking like a designer japan ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาสัมมนา จากหัวข้อทำให้ มีนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาครั้งนี้จำนวนมาก โดยจัดขึ้น ณ ห้อง 631 – 632 วันที่ 31 มีนาคม 2559 โดยมีวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถเข้าบรรยาย เพื่อให้ความรุ้ได้แก่

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาดา ชวาลกุล
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐวี อารยาภานนท์

ภาพบรรยากาศ