ข่าวสารประชาสัมพันธ์

นำนักศึกษาดูงาน “ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ Thailand Creative & Design Center (TCDC)”

อาจารย์ศิริพันธ์  มิ่งขวัญ ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 1/1 เข้าศึกษาดูงานทางด้านการออกแบบ ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ Thailand Creative & Design Center (TCDC) เมื่อวัน 11 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการเพิ่มเทคนิค และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ ต่าง ๆ นำมาประยุกต์ใช้ร่วมกับการเรียนทางด้านการออกแบบในรายวิชาต่าง ๆ