ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านการพิมพ์ซิลค์สกรีนบนผืนผ้า ชุมชน 70 ไร่ คลองเตย

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านการพิมพ์ซิลค์สกรีนบนผืนผ้า เพื่อเป็นส่งเสริมการประกอบอาชีพอีกหนึ่งช่องทางให้กับประชาชน ภายในชุมชน 70 ไร่ คลองเตย โดยโครงการนี้เป็นกิจกรรมย่อยที่เกิดขึ้นภายใต้ โครงการบูรณาการทักษะวิชาชีพเพื่อชุมชนทางสถาปัตยกรรมและการออกแบบตามกรอบความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างสถานศึกษาประเทศญี่ปุ่นและ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่มีการนำองค์ความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรม มาดำเนินการพัฒนาปรับปรุงบ้าน 1 หลังเพื่อให้เป็นต้นแบบในการพัฒนาที่อยู่อาศัยภายในชุมชนคลองเตย

โดยกิจกรรมย่อยเกิดจากแนวคิดของ นายธานี สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยฯ ที่จะนำองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่ทางคณะมี นำมาพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของของผู้คนภายในชุมชนคลองเตย จึงได้มีการนำนักศึกษาของทางสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ มาถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าว