ตารางเรียนนักศึกษา

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

 • ชั้นปีที่ 1
 • ชั้นปีที่ 2
 • ชั้นปีที่ 3
 • ชั้นปีที่ 4

สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์

 • ชั้นปีที่ 1
 • ชั้นปีที่ 2
 • ชั้นปีที่ 3
 • ชั้นปีที่ 4

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

 • ชั้นปีที่ 1
 • ชั้นปีที่ 2
 • ชั้นปีที่ 3
 • ชั้นปีที่ 4
 • ชั้นปีที่ 5