ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 งานสัปดาห์วิชาการครั้งที่ 6 Acdaemic Fairs And Architectural Skills Competition

นักศึกษา มทร.พระนคร คว้ารางวัลใน งานสัปดาห์วิชาการครั้งที่ 6 กิจกรรมการแข่งทักษะทางสถาปัตยกรรม (6 Acdaemic Fairs And Architectural Skills Competition) ระว่างวันที่ 5-10 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งจัดโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีตัวแทนจาก 11 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าร่วมในการแข่งขันทักษะทางสถาปัตยกรรม โดย นางสาวพิมภรณ์ จำปาแดง ได้รับรางวัลชนะเลิศ และ นางสาววรรณธิยา วงษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โดยมี อาจารย์นพดล คล้ายวิเศษ เป็นผู้ควบคุม

ภาพบรรยากาศ