ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คว้ารางวัลชนะเลิศ ผลงานสถาปัตยกรรม “บ้าน”สถาปนิก 60

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมแสดงผลงานสถาปัตยกรรม ในงานสถาปนิก 60 ภายใต้หัวข้อ บ้าน บ้าน : BAAN BAAN Reconsidering Dwelling เพื่อเผยแพร่แนวคิด นวัตกรรมใหม่ๆ ในวงการสถาปัตยกรรมเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในกลุ่มวิชาชีพ ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวว่า สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานสถาปนิก 60 ภายใต้หัวข้อ บ้าน บ้าน : BAAN BAAN Reconsidering Dwelling เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของสมาคม และนำเสนอผลงานความก้าวหน้าทางด้านวิชาชีพ นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ในวงการสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี ในการนี้ทางสมาคมฯ ได้เชิญมหาวิทยาลัยร่วมส่งผลงานนักศึกษาเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการภายในลานพื้นที่กิจกรรมผลงานนิสิตนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ทั่วประเทศ ทั้งนี้ปีนี้มีสถาบันการศึกษา 35 สถาบันร่วมส่งผลงาน ซึ่งทางคณะกรรมการได้คัดเลือกชิ้นงานที่ดีที่สุด 3 รางวัล โดยผลงานจากทีมนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับโล่เกียรติคุณรางวัลที่ 1 จากการแสดงผลงานในครั้งนี้ด้วย

อ.กรณ์พงศ์ ทองศรี และอ.ศรัณยู สว่างเมฆ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาประสานงานโครงการ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม กล่าวว่า นิทรรศการในส่วนของการแสดงผลงานทางวิชาการของสถาบันการศึกษา มีเป้าหมายในการเป็นพื้นที่เผยแพร่แนวทางตลอดจนกระบวนการทางความคิดของแต่ละสถาบัน โดยผลงานดังกล่าวเป็นผลงานที่เป็นผลผลิตจากการเรียนการสอนที่มีอยู่แล้วในชั้นเรียนต่างๆ โดยปีนี้ทางสมาคมฯ ได้สนับสนุนทุนแก่สถาบัน สถาบันละ 10000 บาท สำหรับการออกแบบผลงานคำว่าบ้านในแนวคิดของนักศึกษาแต่ละสถาบันว่าเป็นอย่างไร ลงบนพื้นที่แสดงนิทรรศการขนาด 3*1 เมตร นายคมชาญ โชติวรอนันต์ ตัวแทนจากทีมนักศึกษาออกแบบ กล่าวว่า รู้สึกภูมิใจที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย ซึ่งผลงานที่ออกแบบใช้วัสดุทำโครงสร้างจากไม้ ขึ้นรูปด้วยลักษณะทรงจตุรัสเรียงร้อยต่อกันเป็นชั้นๆ และภายในพื้นที่แต่ละชั้นของโครงสร้างจะมีบ้านของแต่ละคนอาศัยอยู่ ซึ่งทีมงานทั้ง 22 คน แต่ละคนมีบ้านของตนเอง เมื่อรวมบ้านของแต่ละคนก็จะกลายเป็นสังคม ผลงานบ้านของแต่ละคนที่ออกแบบวางไว้ใต้โครงสร้างได้สะท้อนถึงตัวตน นั่นก็คือการเติบโตในแต่ละพื้นถิ่นที่พบเจอ อาทิ สลัม โรงงาน ตึก กระชังปลา จักรสาน ความเชื่อ ศูนย์รวมใจ ค้าริมทาง ธรรมชาติ บ่อนเช่า งานวัด เป็นต้น ซึ่งความหมายที่ต้องการสื่อคือแม้บ้านของแต่ละคนจะหลากหลายแต่ก็สามารถอยู่รวมกันเป็นสังคมได้อย่างมีความสุข