คณะกรรมการผู้บริหาร

Deanนายธานี สุคนธะชาติ

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ