กองบรรณาธิการวารสารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร

วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร “วารสารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร : Journal of the Faculty of Architecture and Design RMUTP” เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ ความคิด ที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และความเคลื่อนไหวในแง่มุมวิชาการ และการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ของคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาในศาสตร์สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทางวิชาชีพด้านการออกแบบ และสถาปัตยกรรม เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการและวิจัย ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย


บรรณาธิการ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ พิจักขณา    บรรณาธิการ
 • อาจารย์ปริณัน บานชื่น  รองบรรณาธิการ
 • อาจารย์วีระภัทร์ กระหม่อมทอง  ผู้ช่วยบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิ (ภายนอก)

 • ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์                       มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ศาสตราจารย์ ดร.ปานฉัตท์ อินทร์คง                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • ศาสตราจารย์ จามรี จุลกะรัตน์                             จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ อินทรชูโต                   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงเกียรติ เที้ยธิทรัพย์      สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • รองศาสตราจารย์ ดร.นิรัช สุดสังข์                        มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • รองศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ทับทัน                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 • รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ชีวาสุขถาวร            มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ ปิติมณียากุล      สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐไท พรเจริญ                    มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา          สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพร มูรพันธุ์                  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันดี  พินิจวรสิน               มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขาม จาตุรงคกุล               มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.สรัช สิมศิริ        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนารักษ์ จันทรประสิทธิ์        สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • อาจารย์ ดร.ขวัญรัตน์ จินดา                                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

กองบรรณาธิการ (ภายใน)

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา พิจักขณา           ที่ปรึกษา
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธิต เหล่าวัฒนพงษ์     ประธานกรรมการ
 • รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ อริยะเครือ          กรรมการ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชานนท์ ตันประวัติ          กรรมการ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติพงษ์ ศรีจันทึก     กรรมการ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทินวงษ์ รักอิสสระกุล            กรรมการ
 • อาจารย์ ดร.คมเขต เพ็ชรรัตน์                              กรรมการ
 • อาจารย์ ดร.ศาสตรา ศรีหาภาค                            กรรมการ
 • อาจารย์ ดร.มัทธนี ปราโมทย์เมือง                        กรรมการ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ พิจักขณา    กรรมการและเลขานุการ
 • อาจารย์ปริณัน บานชื่น                                          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 • อาจารย์วีระภัทร์ กระหม่อมทอง                            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 • นางสาวบุศรินทร์ มั่นวิชาชัย                                  ผู้ช่วยเลขานุการ