ปีการศศึกษา 2553พระราชทานปริญญาบัตรมทร.พระนคร

ประกาศแจ้งผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2553 เกี่ยวกับใบปริญญาบัตร

แจ้งผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2553 ทุกท่านทราบ เนื่องจากมีข้อความในใบปริญญาบัตรที่ต้องแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดส่งใบปริญญาบัตรฉบับถูกต้องและสมบูรณ์ ให้ท่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) ขอให้ท่านจัดส่งเอกสารฉบับเก่าคืน โดยพับใส่ซองที่ส่งมา พร้อมใบปริญญาบัตร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขออภัยมา ณ ที่นี้

ประกาศ ณ วันพุธที่ 25 เมษายน 2555
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-282-9009 ต่อ 6409