รับสมัครงาน/จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี จำนวน 2 เครื่อง เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องพิมพ์แบบฉัดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง