ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการออกแบบเพื่อสร้างอาชีพให้แก่ผู้พิการ

“อบรมสร้างรายได้ให้แก่ผู้พิการ” คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยงานบริการวิชาการ ได้ดำเนินการจัด “โครงการสร้างนักออกแบบกราฟิกในผู้พิการท่อนล่าง เพื่อเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้” โดยเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการออกแบบในเบื้องต้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดในการสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง และครอบครัวต่อไป โดยในการนี้ทางคณะได้แบ่งกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้เป็นจำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้ 1. การสร้างลายกราฟิกบนผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า (Creating Graphic Designs on Products to Increase Value) 2. การออกแบบโครงสร้างและกราฟิกบรรจุภัณฑ์ (Sturcture and Graphic of Continue Reading →

ต่อยอดความสำเร็จเรียนรู้ควบคู่บูรณาการ จากการวางผังบริเวณ วัดพระธาตุบังพวน สู่อลงกรณ์ฟาร์ม จ.เพชรบุรี

ที่มา : งานการจัดการความรู้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร จากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนของทางคณะโดย นายธานี  สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จากการเรียนการสอนรูปแบบการรับความรู้จากทางด้านเดียว สู่การเรียนรู้ที่นำเอาโจทย์จากสภาพปัญหาจริงของชุมชนในสถานที่ต่าง ๆ เข้าสู่บทเรียนของนักศึกษา … อ่านบทความ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อบูรณาการแนวคิดการศึกษา สู่การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ ณ นครเวียงจันทน์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดย อาจารย์ธานี สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยฯ พร้อมด้วยอาจารย์และนักศึกษา เดินทางไปยังคณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว เพื่อประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อบูรณาการแนวคิดการศึกษา สู่การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ โดยความร่วมมือของทั้งสองคณะ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพ และเป็นการต่อยอดความรู้สู่การพัฒนายกระดับสินค้า OTOP และ ODOP นอกจากนั้นยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาของทั้ง 2 ประเทศ ในการขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์เบื้องต้น ระหว่างวันที่ 21 – 22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ.นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภาพบรรยากาศ

ส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนที่ประยุกต์ใช้หลักของการบูรณาการ และการจัดการความรู้ “การวางผังบริเวณ อลงกรณ์ฟาร์ม จ.เพชรบุรี”

ที่มา : งานการจัดการความรู้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ …… คลิกเพื่ออ่านบทความ

กิจกรรม “การวางผังบริเวณ อลงกรณ์ฟาร์ม อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี”

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ได้นำหลักการจัดการความรู้ในรูปแบบของกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่การเรียนการสอนในรูปแบบของการบูรณาการ กับกิจกรรม”การวางผังบริเวณ อลงกรณ์ฟาร์ม อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี” ถือเป็นหนึ่งในการประยุกต์ใช้โจทย์จากสถานที่จริง มาสู่รูปแบบการเรียนการสอนในชั้นเรียน ตลอดจนการลงพื้นที่จริงในชั้นตอนสุดท้ายของกิจกรรม เป็นการพัฒนาทักษะรอบด้าน ในกับตัวของนักศึกษา อาทิเช่น ด้านวิชาชีพ การสอบถามข้อมูลจากสถานที่จริง ตลอดจนทักษะในการนำเสนอแบบงานให้กับผู้ประกอบการจริง โดยในทุกส่วนของการทำกิจกรรม ได้มีการนำ KM TOOL มาใช้ประกอบในการดำเนินงานของนักศึกษาไม่ว่าจะเป็น ชุมชนนักปฏิบัติ Community of practice การศึกษาดูงาน (Study tour) การทบทวนหลังปฏิบัติการหรือการถอดบทเรียน Continue Reading →

บทความ : บัณฑิตมืออาชีพด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสถาปัตยกรรม

นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ บัณฑิตมืออาชีพด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์  ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสถาปัตยกรรม โดย : งานการจัดการความรู้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นุ้งเน้นพัฒนาด้านการเรียนการสอนโดยการใช้หลักการบูรณาการแบบเต็มรูปแบบเข้ามามีส่วนร่วมในชั้นเรียน โดยการนำโจทย์จากสภาพปัญหาจริงในชุมชนรอบพื้นที่ในความรับผิดชอบของทางมหาวิทยาลัย รวมถึงชุมชนในจังหวัดที่ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ลงนามความร่วมมือ MOU เช่น จังหวัดหนองคาย จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นต้น ซึ่งในภาคการศึกษา 2/2559 สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ได้มีการนำโจทย์จากสภาพปัญหาจริงจากผู้ประกอบการในจังหวัดหนองคาย เข้ามามีส่วนร่วมในชั้นเรียนโดยการนำผลิตภัณฑ์ OTOP มาเป็นโจทย์ให้นักศึกษาได้ทำการออกแบบพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับสินค้าสู่สากล Continue Reading →