ต่อยอดความสำเร็จเรียนรู้ควบคู่บูรณาการ จากการวางผังบริเวณ วัดพระธาตุบังพวน สู่อลงกรณ์ฟาร์ม จ.เพชรบุรี

ที่มา : งานการจัดการความรู้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร จากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนของทางคณะโดย นายธานี  สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จากการเรียนการสอนรูปแบบการรับความรู้จากทางด้านเดียว สู่การเรียนรู้ที่นำเอาโจทย์จากสภาพปัญหาจริงของชุมชนในสถานที่ต่าง ๆ เข้าสู่บทเรียนของนักศึกษา … อ่านบทความ

ส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนที่ประยุกต์ใช้หลักของการบูรณาการ และการจัดการความรู้ “การวางผังบริเวณ อลงกรณ์ฟาร์ม จ.เพชรบุรี”

ที่มา : งานการจัดการความรู้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ …… คลิกเพื่ออ่านบทความ

ส่วนหนึ่งในกิจกรรมสร้างสรรค์ “ราชมงคลพระนคร คิด(ส์)ดี ทำดี…เพื่อพ่อ” กับการบูรณาการสานงานศิลป์

ที่มา : งานการจัดการความรู้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมสร้างสรรค์ “ราชมงคลพระนคร คิด(ส์)ดี    ทำดี…เพื่อพ่อ” ซึ่งเป็นโครงการที่ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร จัดขึ้นเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาทั้ง 9 คณะ โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้นำหลักการบูรณาการความรู้จากรายวิชาการพิมพ์ซิลค์สกรีน ของอาจารย์ธานี สุคนธะชาติ สู่นักศึกษา และจากนักศึกษาสู่ประชาชนที่เข้ารับบริการที่บูธ โดยจัดบูธ “สกรีนเสื้อฟรี..ทำดีเพื่อพ่อหลวง”โดยเปิดรับสกรีนเสื้อเพื่อถวายความอาลัยให้แก่บุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านการสกรีนเสื้อ ให้แก่ผู้ที่สนใจเพื่อนำไปต่อยอดในด้านการประกอบอาชีพ โดยมีผู้ที่สนใจลงทะเบียนเพื่อรับบริการสกรีนเสื้อเป็นจำนวนมาก Continue Reading →

บทความ : จำปาลาว On The Beach Project กับการบูรณาการวิชาชีพของบัณฑิตนักปฏิบัติสองแผ่นดินสู่มหาวิทยาลัยดิจิตอล

ที่มา : งานการจัดการความรู้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงการค่ายนักออกแบบสายสัมพันธ์อาเซียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่บูรณาการด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หรือเรียกชื่อย่อสั้น ๆ ว่า“ Workshop 3 จำปาลาว On the beach ” ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยความร่วมมือกับทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งในปีนี้ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 19 สิงหาคม 2559 ณ Continue Reading →

บทความ : บัณฑิตมืออาชีพด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสถาปัตยกรรม

นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ บัณฑิตมืออาชีพด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์  ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสถาปัตยกรรม โดย : งานการจัดการความรู้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นุ้งเน้นพัฒนาด้านการเรียนการสอนโดยการใช้หลักการบูรณาการแบบเต็มรูปแบบเข้ามามีส่วนร่วมในชั้นเรียน โดยการนำโจทย์จากสภาพปัญหาจริงในชุมชนรอบพื้นที่ในความรับผิดชอบของทางมหาวิทยาลัย รวมถึงชุมชนในจังหวัดที่ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ลงนามความร่วมมือ MOU เช่น จังหวัดหนองคาย จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นต้น ซึ่งในภาคการศึกษา 2/2559 สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ได้มีการนำโจทย์จากสภาพปัญหาจริงจากผู้ประกอบการในจังหวัดหนองคาย เข้ามามีส่วนร่วมในชั้นเรียนโดยการนำผลิตภัณฑ์ OTOP มาเป็นโจทย์ให้นักศึกษาได้ทำการออกแบบพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับสินค้าสู่สากล Continue Reading →