ต่อยอดความสำเร็จเรียนรู้ควบคู่บูรณาการ จากการวางผังบริเวณ วัดพระธาตุบังพวน สู่อลงกรณ์ฟาร์ม จ.เพชรบุรี

ที่มา : งานการจัดการความรู้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร

จากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนของทางคณะโดย นายธานี  สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จากการเรียนการสอนรูปแบบการรับความรู้จากทางด้านเดียว สู่การเรียนรู้ที่นำเอาโจทย์จากสภาพปัญหาจริงของชุมชนในสถานที่ต่าง ๆ เข้าสู่บทเรียนของนักศึกษา

อ่านบทความ