ส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนที่ประยุกต์ใช้หลักของการบูรณาการ และการจัดการความรู้ “การวางผังบริเวณ อลงกรณ์ฟาร์ม จ.เพชรบุรี”

ที่มา : งานการจัดการความรู้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

…… คลิกเพื่ออ่านบทความ