ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “โครงการอบรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการออกแบบอุตสาหกรรมสร้างสรรค์”

คณบดีธานี สุคนธะชาติ และอาจารย์คณิต อยู่สมบูรณ์ ได้เข้าร่วมโครงการอบรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการออกแบบอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันสำหรับสินค้าอุตสาหกรรมของไทย สามารถพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ โดยวิทยากรจาก บริษัท เอสซีจีแพคเกจจิ้ง จำกัด มหาชน ภาพบรรยากาศ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อบูรณาการแนวคิดการศึกษา สู่การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ ณ นครเวียงจันทน์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดย อาจารย์ธานี สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยฯ พร้อมด้วยอาจารย์และนักศึกษา เดินทางไปยังคณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว เพื่อประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อบูรณาการแนวคิดการศึกษา สู่การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ โดยความร่วมมือของทั้งสองคณะ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพ และเป็นการต่อยอดความรู้สู่การพัฒนายกระดับสินค้า OTOP และ ODOP นอกจากนั้นยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาของทั้ง 2 ประเทศ ในการขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์เบื้องต้น ระหว่างวันที่ 21 – 22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ.นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภาพบรรยากาศ

กิจกรรม “การวางผังบริเวณ อลงกรณ์ฟาร์ม อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี”

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ได้นำหลักการจัดการความรู้ในรูปแบบของกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่การเรียนการสอนในรูปแบบของการบูรณาการ กับกิจกรรม”การวางผังบริเวณ อลงกรณ์ฟาร์ม อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี” ถือเป็นหนึ่งในการประยุกต์ใช้โจทย์จากสถานที่จริง มาสู่รูปแบบการเรียนการสอนในชั้นเรียน ตลอดจนการลงพื้นที่จริงในชั้นตอนสุดท้ายของกิจกรรม เป็นการพัฒนาทักษะรอบด้าน ในกับตัวของนักศึกษา อาทิเช่น ด้านวิชาชีพ การสอบถามข้อมูลจากสถานที่จริง ตลอดจนทักษะในการนำเสนอแบบงานให้กับผู้ประกอบการจริง โดยในทุกส่วนของการทำกิจกรรม ได้มีการนำ KM TOOL มาใช้ประกอบในการดำเนินงานของนักศึกษาไม่ว่าจะเป็น ชุมชนนักปฏิบัติ Community of practice การศึกษาดูงาน (Study tour) การทบทวนหลังปฏิบัติการหรือการถอดบทเรียน Continue Reading →

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติที่ดี “COP 3 ด้านการบริการวิชาการ”

นายธานี สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และนายศิรวัชร์ พัฒคุ้ม ได้เข้าร่วมในกิจกรรม “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนนักปฏิบัติ” ใน COP 3 การบริการวิชาการ : แบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง” ภายในการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ราชมงคล+2 มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้(Knowledge Management to Learning Organization : KM to LO ณ โรงแรมเอวัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จังหวัดชลบุรี Continue Reading →

คว้ารางวัลการประกวดโครงการการจัดการความรู้ ประจำปี 2560 ประเภท นักศึกษา “นวัตกรรมและเทคโนโลยีชุมชน”

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร โดยงานการจัดการความรู้ สถอ. ได้เตรียมทีมและจัดส่งนักศึกษาเข้าประกวดโครงการการจัดการความรู้ โดยนักศึกษาที่เข้าร่วม ดังนี้ นายกวินท์ อิสสระวาณิชย์ นายคมชาญ โชติวรอนันต์ นางสาวชญานี แหยมเจริญ โดยทีมนักศึกษาจากคณะสถาปัตย์กรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร รับรางวัลเหรียญเงินในกลุ่มนักศึกษา เรื่อง “การพัฒนานวัตกรรมชุมชนคู่บูรณาการความรู้สู่สังคมเพื่อสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจชุมชนระหว่างประเทศบนพื้นฐานความพอเพียง” โดยมีผู้ให้คำปรึกษาในการดำเนินโครงการและเตรียมทีม ดังนี้ นายธานี สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตาร์และการออกแบบ นายศิรวัชร์ พัฒคุ้ม โดยเข้าร่วมประกวด ในการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ราชมงคล+2 มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้(Knowledge Management to Continue Reading →

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติที่ดี “การพัฒนาและความร่วมมือทางด้านหลักสูตร”

งานการจัดการความรู้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว “ชุมชนนักปฏิบัติ (Cop)” โดยเป็นการแลกเปลี่ยนในหัวข้อ “การพัฒนาและความร่วมมือทางด้านหลักสูตร” โดยมีการแลกเปลี่ยนในประเด็น การพัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของสภาพเศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบัน เพื่อการวางแผนรองรับอนาคตอุตสาหกรรม 4.0 แนวทางในการพัฒนาความร่วมมือทางด้านหลักสูตรระหว่างประเทศ โดยโครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 10.30 – 14.00 น. ณ ชื่นวารินรีสอร์ท จ.ระยอง ภาพบรรยากาศ