กิจกรรม “การวางผังบริเวณ อลงกรณ์ฟาร์ม อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี”

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ได้นำหลักการจัดการความรู้ในรูปแบบของกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่การเรียนการสอนในรูปแบบของการบูรณาการ กับกิจกรรม”การวางผังบริเวณ อลงกรณ์ฟาร์ม อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี” ถือเป็นหนึ่งในการประยุกต์ใช้โจทย์จากสถานที่จริง มาสู่รูปแบบการเรียนการสอนในชั้นเรียน ตลอดจนการลงพื้นที่จริงในชั้นตอนสุดท้ายของกิจกรรม เป็นการพัฒนาทักษะรอบด้าน ในกับตัวของนักศึกษา อาทิเช่น ด้านวิชาชีพ การสอบถามข้อมูลจากสถานที่จริง ตลอดจนทักษะในการนำเสนอแบบงานให้กับผู้ประกอบการจริง

โดยในทุกส่วนของการทำกิจกรรม ได้มีการนำ KM TOOL มาใช้ประกอบในการดำเนินงานของนักศึกษาไม่ว่าจะเป็น

  • ชุมชนนักปฏิบัติ Community of practice
  • การศึกษาดูงาน (Study tour)
  • การทบทวนหลังปฏิบัติการหรือการถอดบทเรียน : After action review
  • การเรียนรู้ร่วมกันหลังงานสำเร็จ : Retrospect
  • เวทีเสวนา : Dialogue
  • การค้นหาสิ่งดีๆรอบๆตัว : Appreciative Inquiring
  • เพื่อนช่วยเพื่อน : Peer Assist
  • Action Learning การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ
  • Mentoring การเป็นพี่เลี้ยง
  • บทเรียนจากความผิดพลาด : Lesson Learned

KM TOOL ที่นำมาใช้เหล่านี้ประกอบขึ้นมาเป็น กิจกรรมการเรียนการสอนที่ประยุกต์ใช้หลักของการบูรณาการ และการจัดการความรู้ เพื่อเพิ่มทักษะให้กับตัวนักศึกษาเพื่อก้าวสู่ความเป็นบัณฑิตมืออาชีพ