ส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนที่ประยุกต์ใช้หลักของการบูรณาการ และการจัดการความรู้ “การวางผังบริเวณ อลงกรณ์ฟาร์ม จ.เพชรบุรี”

ที่มา : งานการจัดการความรู้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ …… คลิกเพื่ออ่านบทความ

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติที่ดี “การพัฒนาและความร่วมมือทางด้านหลักสูตร”

งานการจัดการความรู้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว “ชุมชนนักปฏิบัติ (Cop)” โดยเป็นการแลกเปลี่ยนในหัวข้อ “การพัฒนาและความร่วมมือทางด้านหลักสูตร” โดยมีการแลกเปลี่ยนในประเด็น การพัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของสภาพเศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบัน เพื่อการวางแผนรองรับอนาคตอุตสาหกรรม 4.0 แนวทางในการพัฒนาความร่วมมือทางด้านหลักสูตรระหว่างประเทศ โดยโครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 10.30 – 14.00 น. ณ ชื่นวารินรีสอร์ท จ.ระยอง ภาพบรรยากาศ

เข้าร่วมการประกวด แนวทางการปฏิบัติที่ดีของนักศึกษา “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน”

งานการจัดการความรู้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้ส่งนักศึกษาเข้าประกวด. แนวปฏิบัติที่ดีของนักศึกษา ในหัวข้อ ” นวัตกรรมและเทคโนโลยีชุมชน” ในโครงการประชุมสัมมาเครือข่ายการจัดการความรู้ ครั้งที่ 9 ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเนื้อหากล่าวได้ตือการพัฒนาเพื่อเศรษฐกิจที่ยั้งยืน เป็นการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานของการดำรงชีวิตให้กับชุมชนโดยนำองค์ความรู้ของนักศึกษาขับเคลื่อน ในมิติของการสร้างสรรค์การออกแบบให้เกิดการเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวยกระดับผลิตภัณฑ์ ชุมชนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้บรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนและนักศึกษาเพื่อให้ชุมชนสามารถขับเคลื่อนแบบพึ่งพาตนเองสู่เศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืนสืบไป ทั้งนี้ ได้รับรางวัล ประเภทบทความดีเด่นเหรียญทอง ในหัวข้อ โครงการพัฒนานวัตกรรมชุมชนสู่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา ชุมชนดาวเรื่อง จังหวัดสระบุรี โดยมีนักศึกษาผู้นำเสนอ คือ นางสาวทวีทรัพย์  ปั้นอินทร์ นายคมชาญ Continue Reading →

การบรรยาย เรื่อง “บูรณาการความรู้สู่พันธกิจ สร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ”

นายธานี  สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ บรรยายพิเศษในกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ใน เรื่อง “บูรณาการความรู้สู่พันธกิจ สร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ” ของศูนย์การจัดการความรู้ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพบรรยากาศ