หน้าแรกงานการจัดการความรู้

วีดีทัศน์เพื่อการเรียนรู้ “Share To Pro”

Today : February 28, 2024

 ข่าวสารงานการจัดการความรู้คณะฯ

ฐานความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม : พระวิหารหลวง และพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ภาพสะท้อนความรุ่งเรืองของกรุงศรีอยุธยา กับการผสมผสานศิลปะต่างวัฒนธรรม

ฐานความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม : วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ศูนย์กลางพระนครและภาพสะท้อนคติจักรวาล

บูรณาการการเรียนการสอนข้ามศาสตร์และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์

เปิดรับบทความ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เพื่อตีพิมพ์ในวารสารของเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2566

ถ่ายทอดองค์ความรู้การดำเนินงานในการส่งบทความ วารสารวิชาการออนไลน์ ในฐานข้อมูล THAIJO 2.0

การพัฒนาระบบงานวารสารออนไลน์ วารสารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร (JFAD) ในฐานข้อมูล THAIJO 2.0

บทความด้านบูรณาการ

Today : February 28, 2024

แบ่งปันความรู้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ

Today : February 28, 2024