หน้าแรกงานการจัดการความรู้

วีดีทัศน์เพื่อการเรียนรู้ “Share To Pro”

Today : February 5, 2023

 ข่าวสารงานการจัดการความรู้คณะฯ

เปิดรับบทความ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เพื่อตีพิมพ์ในวารสารของเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2566

ถ่ายทอดองค์ความรู้การดำเนินงานในการส่งบทความ วารสารวิชาการออนไลน์ ในฐานข้อมูล THAIJO 2.0

การพัฒนาระบบงานวารสารออนไลน์ วารสารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร (JFAD) ในฐานข้อมูล THAIJO 2.0

ฐานความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม : เครื่องเบญจรงค์ไทย : อัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมสู่แนวคิดประติมากรรมโคมไฟร่วมสมัย

ฐานความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม : การสร้างแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์จากอัตลัตลักษณ์ทางภูมิปัญญาหัตถกรรม

ฐานความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม : การบูณาการคติธรรมสู่แนวคิดการออกแบบภูมิสถาปัตย์ วัดพระธาตุบังพวน จังหวัดหนองคาย

บทความด้านบูรณาการ

Today : February 5, 2023

แบ่งปันความรู้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ

Today : February 5, 2023