กิจกรรมการแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติที่ดี “การพัฒนาและความร่วมมือทางด้านหลักสูตร”

งานการจัดการความรู้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว “ชุมชนนักปฏิบัติ (Cop)” โดยเป็นการแลกเปลี่ยนในหัวข้อ “การพัฒนาและความร่วมมือทางด้านหลักสูตร” โดยมีการแลกเปลี่ยนในประเด็น

  • การพัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของสภาพเศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบัน เพื่อการวางแผนรองรับอนาคตอุตสาหกรรม 4.0
  • แนวทางในการพัฒนาความร่วมมือทางด้านหลักสูตรระหว่างประเทศ

โดยโครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 10.30 – 14.00 น. ณ ชื่นวารินรีสอร์ท จ.ระยอง

ภาพบรรยากาศ