ต่อยอดความสำเร็จเรียนรู้ควบคู่บูรณาการ จากการวางผังบริเวณ วัดพระธาตุบังพวน สู่อลงกรณ์ฟาร์ม จ.เพชรบุรี

ที่มา : งานการจัดการความรู้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร จากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนของทางคณะโดย นายธานี  สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จากการเรียนการสอนรูปแบบการรับความรู้จากทางด้านเดียว สู่การเรียนรู้ที่นำเอาโจทย์จากสภาพปัญหาจริงของชุมชนในสถานที่ต่าง ๆ เข้าสู่บทเรียนของนักศึกษา … อ่านบทความ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อบูรณาการแนวคิดการศึกษา สู่การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ ณ นครเวียงจันทน์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดย อาจารย์ธานี สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยฯ พร้อมด้วยอาจารย์และนักศึกษา เดินทางไปยังคณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว เพื่อประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อบูรณาการแนวคิดการศึกษา สู่การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ โดยความร่วมมือของทั้งสองคณะ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพ และเป็นการต่อยอดความรู้สู่การพัฒนายกระดับสินค้า OTOP และ ODOP นอกจากนั้นยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาของทั้ง 2 ประเทศ ในการขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์เบื้องต้น ระหว่างวันที่ 21 – 22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ.นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภาพบรรยากาศ

ส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนที่ประยุกต์ใช้หลักของการบูรณาการ และการจัดการความรู้ “การวางผังบริเวณ อลงกรณ์ฟาร์ม จ.เพชรบุรี”

ที่มา : งานการจัดการความรู้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ …… คลิกเพื่ออ่านบทความ

กิจกรรม “การวางผังบริเวณ อลงกรณ์ฟาร์ม อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี”

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ได้นำหลักการจัดการความรู้ในรูปแบบของกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่การเรียนการสอนในรูปแบบของการบูรณาการ กับกิจกรรม”การวางผังบริเวณ อลงกรณ์ฟาร์ม อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี” ถือเป็นหนึ่งในการประยุกต์ใช้โจทย์จากสถานที่จริง มาสู่รูปแบบการเรียนการสอนในชั้นเรียน ตลอดจนการลงพื้นที่จริงในชั้นตอนสุดท้ายของกิจกรรม เป็นการพัฒนาทักษะรอบด้าน ในกับตัวของนักศึกษา อาทิเช่น ด้านวิชาชีพ การสอบถามข้อมูลจากสถานที่จริง ตลอดจนทักษะในการนำเสนอแบบงานให้กับผู้ประกอบการจริง โดยในทุกส่วนของการทำกิจกรรม ได้มีการนำ KM TOOL มาใช้ประกอบในการดำเนินงานของนักศึกษาไม่ว่าจะเป็น ชุมชนนักปฏิบัติ Community of practice การศึกษาดูงาน (Study tour) การทบทวนหลังปฏิบัติการหรือการถอดบทเรียน Continue Reading →

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติที่ดี “COP 3 ด้านการบริการวิชาการ”

นายธานี สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และนายศิรวัชร์ พัฒคุ้ม ได้เข้าร่วมในกิจกรรม “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนนักปฏิบัติ” ใน COP 3 การบริการวิชาการ : แบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง” ภายในการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ราชมงคล+2 มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้(Knowledge Management to Learning Organization : KM to LO ณ โรงแรมเอวัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จังหวัดชลบุรี Continue Reading →