หน้าแรก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ตารางกิจกรรมและข่าวประกาศ

Today : March 22, 2018

ข่าวสารคณะฯ

เข้าร่วมโครงการ “Global Project Based Learning (gPBL)”

สานต่องานที่พ่อทำ “โครงการฝึกอบรม ความรู้ทักษะ และเสริมสร้างวิชาชีพ” โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้า (หลัก 67) สปป.ลาว

ให้ความรู้ด้านบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า และการค้าออนไลน์ จากกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี

เตรียมความพร้อมในการ MOU กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ จังหวัดหนองคาย

พัฒนาต่อยอดจากโครงการ SCG Packaging x Arch RMUTP Workshop 2017

นิทรรศการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

รับประกาศนียบัตรการประเมินการจัดและตกแต่งบูธ งาน OTOP CITY 2017

โครงการค่ายนักออกแบบและสถาปนิกสายสัมพันธ์อาเซียน

คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดโครงการ Smart Guard Box ป้อมยามอัจฉริยะ

รับสมัครนักศึกษา รอบโควตา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๑

รับสมัครงาน/จัดซื้อ/จัดจ้าง

Today : March 22, 2018