หน้าแรก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ตารางกิจกรรมและข่าวประกาศ

Today : May 24, 2018

ข่าวสารคณะฯ

โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนเพื่อรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจภายในชุมชน

โครงการบูรณาการค่ายนักออกแบบบรรจุภัณฑ์รุ่นใหม่ เพื่อการเรียนรู้ ร่วมมือ คืนกลับ ปี 61

เข้าร่วมโครงการ “Global Project Based Learning (gPBL)”

สานต่องานที่พ่อทำ “โครงการฝึกอบรม ความรู้ทักษะ และเสริมสร้างวิชาชีพ” โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้า (หลัก 67) สปป.ลาว

ให้ความรู้ด้านบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า และการค้าออนไลน์ จากกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี

เตรียมความพร้อมในการ MOU กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ จังหวัดหนองคาย

พัฒนาต่อยอดจากโครงการ SCG Packaging x Arch RMUTP Workshop 2017

นิทรรศการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

รับประกาศนียบัตรการประเมินการจัดและตกแต่งบูธ งาน OTOP CITY 2017

โครงการค่ายนักออกแบบและสถาปนิกสายสัมพันธ์อาเซียน

รับสมัครงาน/จัดซื้อ/จัดจ้าง

Today : May 24, 2018