ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติที่ดี “COP 3 ด้านการบริการวิชาการ”

นายธานี สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และนายศิรวัชร์ พัฒคุ้ม ได้เข้าร่วมในกิจกรรม “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนนักปฏิบัติ” ใน COP 3 การบริการวิชาการ : แบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง” ภายในการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ราชมงคล+2 มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้(Knowledge Management to Learning Organization : KM to LO ณ โรงแรมเอวัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา