ข่าวสารประชาสัมพันธ์

แสดงผลงานวิจัยและผลงานนักศึกษาใน 3 สาขาวิชา


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ...ร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยและผลงาน นักศึกษาใน 3 สาขาวิชา เพื่อต้อนรับ ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยวาระพิเศษ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ที่มา : ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสาสตร์และการออกแบบ