ข่าวสารประชาสัมพันธ์

อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะวิชาชีพ “SCG Packaging x RMUTP Workshop”

นายธานี สุคนธชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จับมือบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ “SCG Packaging x RMUTP Workshop”เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้การออกแบบอย่างมืออาชีพ ภายใต้หัวข้อ HAPPY NEW YEAR Gift Box โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย คุณวรรณา สุทัศน์ ณ อยุธยา Chief Packaging Specialist, คุณธนัชชา ว่องอมรนิธิ Brand Management Office,คุณณกร คงสายสินธิ์ Manager Product Development และคุณปรินดา อัครภาพ Manager Design Solution Center เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560

ภาพบรรยากาศ