ข่าวประกาศจากทางคณะ

(สำหรับนักศึกษา) ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2566 ระดับปริญญาตรี


  • กำหนดการ  ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2566 ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษา
  • ที่มา : สำนักส่งเสริมวิชาการและการทะเบียน