ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วิทยากร “อบรมการใช้เทคโนโลยีซอฟแวร์และเครื่องมือเฉพาะในการพัฒนาแบบรองเท้า(คอมพิวเตอร์)”

อบรมรองเท้า

อาจารย์อาณัฏ  ศิริพิชญ์ตระกูล รองคณบดีฝ่ายวางแผน คณะสถาปัตยกรรมาสตร์และการออกแบบ ได้รับเชิญเพื่อให้ความรู้ ใน “โครงการการใช้เทคโนโลยีซอฟแวร์และเครื่องมือเฉพาะในการพัฒนาแบบรองเท้า(คอมพิวเตอร์)” ระหว่างวันที่ 10 – 12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ภาพบรรยากาศ