ข่าวสารประชาสัมพันธ์

รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2557

ตรวจประเมิน-sar-57

เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมชมพูพันธ์ทิพย์ อาคารเรือนปัญญา ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประกอบด้วย

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง     ประธานคณะกรรมการ
    คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  2. อาจารย์นฤศร มังกรศิลา     กรรมการ
    คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  3. อาจารย์ ดร.ฉันทนา  ปาปัดถา     กรรมการและเลขานุการ
    คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

จากผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2557 พบว่า คะแนนเฉลี่ยทั้ง 5 องค์ประกอบ เท่ากับ 3.47 อยู่ในเกณฑ์พอใช้ (ดังตารางแสดงรายละเอียด)

คะแนน-57

 

ภาพบรรยากาศ