การศึกษาการเรียนข่าวสารประชาสัมพันธ์ปีการศึกษา 2556มทร.พระนคร

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2556 (ภาพรวมมหาวิทยาลัย)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2556 (ภาพรวมมหาวิทยาลัย)  ระหว่างวันที่ 21 -22 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา  คณะบริหารธุรกิจ  และกำหนดการตรวจโรคและเอกซเรย์นักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา 2556 วันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุม D – HALL คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

กำหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาและกำหนดการตรวจโรคนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556