โครงการบูรณาการค่ายนักออกแบบบรรจุภัณฑ์รุ่นใหม่ เพื่อการเรียนรู้ ร่วมมือ คืนกลับ ปี 61

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการค่ายบูรณาการนักออกแบบรุ่นใหม่ “เรียนรู้-ร่วมมือ-คืนกลับ” สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อเป็นพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาชีพให้แก่นักศึกษา โดยโครงการจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนหนองทราย จังหวัดกาญจนบุรี โดยนักศึกษาได้มีส่วนช่วยในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้า OTOP ภาพบรรยากาศ

รับประกาศนียบัตรการประเมินการจัดและตกแต่งบูธ งาน OTOP CITY 2017

อาจารย์คณิต อยู่สมบูรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ขึ้นรับประกาศนียบัตรการประเมินการจัดและตกแต่งบูธ จากกรมการพัฒนาชุมชน ในงาน OTOP CITY 2017  ซึ่งจัดขึ้น ณ อาคารชาเสนเจอร์ 2 อิมแพค เมืองทองธานี จากการนำนักศึกษาเข้าร่วมในการจัดตกแต่งบูธในภาพรวมของงาน  OTOP CITY 2017 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-25 ธันวาคม 2560 ภาพบรรยากาศ

วิทยากรโครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ร่วมกับ สำนัก UBI มทร.พระนคร

อาจารย์และบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ใน โครงการฝึกอบรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 จัดโดย สำนัก UBI มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยวิทยากร 1. นายธานี สุคนธะชาติ (คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ) 2. นายคณิต อยู่สมบูรณ์ 3. นายชัยกิตติ ศรีสอาด และนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ในการอบรมผู้ประกอบการได้รับความรู็และเทคโนโลยีการออกแบบและการผลิต ในยุค “บรรจุภัณฑ์ 4.0” พร้อมคำให้ปรึกษาในการพัฒนาบรรจุภํณฑ์จากนักศึกษา บรรยากาศ

โครงการค่ายบูรณาการนักออกแบบรุ่นใหม่ “เรียนรู้-ร่วมมือ-คืนกลับ” สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2560

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการค่ายบูรณาการนักออกแบบรุ่นใหม่ “เรียนรู้-ร่วมมือ-คืนกลับ” สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อเป็นพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาชีพให้แก่นักศึกษา โดยโครงการจัดขึ้นระหว่าง วันที่ ๒๑ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ชุมชนบ้านทะเลน้อย อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยนักศึกษาได้มีส่วนช่วยในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้า OTOP ภาพบรรยากาศ

ประชุมวางแผนงานในการลงพื้นที่ถนนสายวัฒนธรรมไท-ยวน จ.สระบุรี

อาจารย์และนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 2-3 ของสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ร่วมกันประชุมวางแผนงาน ในการลงพื้นที่ถนนสายวัฒนธรรมไท-ยวน จ.สระบุรี เพื่อดำเนินงานด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้แก่ผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อป ของ จ.สระบุรี ภาพบรรยากาศ

ถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับคุณภาพผู้ประกอบการ OTOP

       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ได้ส่งวิทยากรเข้าบรรยายให้ความรู้กับผู้ประกอบการ OTOP ซึ่งทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการผลิต เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ OTOP ที่อยู่ในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ได้รับความรู้และเพิ่มทักษะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเป็นการยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการให้สูงขึ้น ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีวิทยากรจากทางคณะดังนี้ นายธานี  สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ นางมัทธนี  ปราโมทย์เมือง นางสาวสุรภา  วงศ์สุวรรณ       Continue Reading →

วิทยากรบรรยาย “การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าและโอกาสทางการตลาด”

นายธานี  สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าและโอกาสทางการตลาด”  ในวันพุธที่ 28 มกราคม 2558 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อ.เมือง จ.ตรัง โดยทาง สำนักอุตสาหกรรมจำหวัดตรัง เพื่อเป็นการให้ความรู้กับทางผู้ประกอบการที่ทำสินค้า OTOP และ SMEs ในจังหวัดตรัง ภาพบรรยากาศ

ลงพื้นที่หมู่บ้านต้นแบบผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว Hi-Tech จังหวัดสมุทรสาคร

        วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จัดกิจกรรมหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2557 ในนาม “หมู่บ้านต้นแบบผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว Hi-Tech จังหวัดสมุทรสาคร” เพื่อเป็นการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน จึงได้เรียนเชิญวิทยากรของทางคณะเป็นวิทยากรประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ขั้นการออกแบบผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว โดยกิจกรรมเชิงปฏิบัติการนี้จัดขึ้นในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เวลา 8.00 – 16.30 น. ณ กลุมวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร โดยมีวิทยากรจากคณะเข้าให้ความรู้ดังนี้ อาจารย์อาณัฏ Continue Reading →

วิทยากร ” กิจกรรมฝึกอบรมกลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP จากนาเตยปาหนันด้านการผลิตและบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม “

       สำนักพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ ได้จัด กิจกรรมการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ “ปวงประชาสันติสุข ด้วยพระบารมี” ประจำปี พ.ศ.2557 จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นการสนับสนุนส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP จากเตยปาหนันและเป็นการสืบสานตามแนวทางพระราชดำริกิจกรรม “ฝึกอบรมกลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP จากนาเตยปาหนันด้านการผลิตและบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม” จึงได้ขอบุคลากรของคณะไปเป็นวิทยากรให้ความรู้กับชุมชนในการฝึกอบรมดังกล่าว จำนวน 3 คน ได้แก่ อาจารย์มยุรี   เรืองสมบัติ อาจารย์ดรุณรัตน์  พิกุลทอง อาจารย์อุทัยวรรณ  ประสงค์เงิน   Continue Reading →

โครงการค่ายนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรุ่นใหม่ เพื่อเรียนรู้-ร่วมมือ-คืนกลับชุมชนแบบยั่งยืน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดโครงการค่ายนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรุ่นใหม่ เพื่อการเรียนรู้-ร่วมมือ-คืนกลับชุมชนแบบยั่งยืน เพื่อการศึกษาดูงานและการอบรม เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะประสบการณ์ ให้กับนักศึกษาและชุมชนไปอย่างควบคู่กัน โดยได้มีการเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาให้การอบรมในกิจกรรมดังนี้ การทำเปเปอร์มาเช่ จากกระดาษรังไข่เหลือทิ้งสู่งาน OTOP จังหวัดสิงห์บุรี โดย วิทยากร คุณเมธัส  ขุนศรี การทำบ้านนกจากเศษใบไม้และการเพนลวดลาย พัฒนาสู่งาน OTOP เขตหลักสี่ โดย วิทยากร คุณชาติชาย  รักแผน ดยในการอบรมให้ความรู้มีนักศึกษาและชาวบ้านในชุมชน ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤษภาคม Continue Reading →