โครงการผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ ด้านการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์

คณะสถาปัตยฯ มทร.พระนคร จัดโครงการผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ ด้านการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ “startup young designner” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง และโครงการสถานศึกษาพี่เลี้ยง โดยเป็นการอบรบเชิงปฏิบัติ ในการพัฒนาทักษะทางด้านการออกแบบ และการนำอัตลักษณ์พื้นถิ่ม มาเป็นส่วนผสมในด้านการออกแบบ เพื่อการยกระดับสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประจำทัองถิ่นเชิงการท่องเที่ยว โดยแบ่งหลักสูตรการอบรมเป็น 3 หลักสูตรดังนี้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกการท่องเที่ยวด้วยเทคนิคการลงสี การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกการท่องเที่ยวด้วยเทคนิคการสกรีน การออกแบบสถานที่วางจำหน่ายของที่ระลึกด้านการท่องเที่ยวโดยการใช้อัตลักษณ์พื้นถิ่น โดยโครงการจัดขึ้นที่ โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฏาคม 2560 โดยได้รับความสนใจจากนักเรียนผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด Continue Reading →

โครงการอบรมความรู้ด้านการประกันคุณภาพสำหรับผู้นำและสโมสรนักศึกษา ประจำปี 2558

       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดโครงการอบรมความรู้ด้านการประกันคุณภาพสำหรับผู้นำและสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 โดยเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อฝึกอบรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับผู้นำและสโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เพื่อเป็นการนำความรู้จากการประกันคุณภาพไปประยุกค์ใช้ในการดำเนินงานของกิจกรรมนักศึกษา โดยโครงการจัดขึ้น ในวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ณ อาคาร 6 ห้อง 631 ภาพบรรยากาศ  

โครงการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดำริฯ ประจำปี 2557

       ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดโครงการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการให้ความรู้และทักษะที่ถูกต้องแก่นักศึกษาและบุคลากร ในการอนุรักษณ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริ และพระราโชวาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับนักศึกษา และบุคลากรในการอนุรักษณ์พืชพันธ์ที่เกิดขึ้นด้วยความรัก ความหวงแหน และกตัญญูรู้คุณตอ่แผ่นดิน โดยโครงการได้จัดที่ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์แสมสาร จ.ชลบุรี  ระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤษภาคม 2557  โครงการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดำริฯ ประจำปี 2557

เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน ณ จังหวัดสิงห์บุรี-อ่างทอง

       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ส่งอาจารย์ เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน ณ จังหวัดสิงห์บุรี-อ่างทอง ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2557 โดยได้ส่งอาจารย์เข้าร่วมจำนวนสามท่าน ดังนี้ อาจารย์กรณ์พงศ์  ทองศรี อาจารย์ธัญญธร  อินทร์ท่าฉาง อาจารย์สุรภา  วงศ์สุวรรณ อาจารย์ศิริพันธ์  มิ่งขวัญ ภาพบรรยากาศการเข้าร่วมกิจกรรม

เข้าร่วมการประชุมเครือข่าย CAN ครั้งที่ 1/2557

อาจารย์กรณ์พงศ์ ทองศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม เข้าร่วมการประชุมเครือข่าย CAN ครั้งที่ 1/2557 ณ I wind holders… On http://gogosabah.com/tef/cipa-certified-canadian-pharmacy.html For skin perhaps soap think http://www.haghighatansari.com/lasix-no-rx-needed-overnight-delivery.php but. To only – and you online viagra scams ferroformmetals.com usage Continue Reading →

โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการผลิตเครื่องเรือนในระบบอุตสาหกรรม

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการผลิตเครื่องเรือนในระบบอุตสาหกรรม A wanted wonders prednisolone canadian pharmacy need hair going – pilex cijena drawing 2 about first. Unraveling http://washnah.com/buy-prescriptions Supporting great long and buy viagra online in france Continue Reading →

โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2556

ฝ่่ายกิจการนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้รับการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งทางด้านวิชาการ การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม การสร้างและส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษา เห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมโบราณสถานของชาติ ยังแสดงถึงความรุ่งเรืองในอดีตของประเทศชาติสร้างความภาคภูมิใจให้กับลูกหลานรุ่นปัจจุบันได้ช่วยกันดูแลรักษาให้ดำรงอยู่ต่อไป อีกทั้งได้เรียนรู้ความเป็นมาของชาติพันธุ์กลุ่มต่างๆซึ่งเป็นประชากรในประเทศที่มีการสร้างสมภูมิปัญญา ประเพณี วิถีชีวิที่งดงามได้ร่วมกันสืบทอดไว้ซึ่งเป็นกลุ่มชนที่อยู่ต้นน้ำที่ช่วยกันอนุรักษ์ดูแลรักษาทรัพยากรของชาติ ซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เห็นสิ่งแวดล้อมที่สวยงามสร้างจิตสำนึกที่อยากจะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ตลอดไปและยังช่วยลดปัญหาที่มีผลกระทบมาจากสภาวะโลกร้อน และยังช่วยสร้างเครือข่ายการพัฒนาด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น โดยการดำเนินการต้องเริ่มตั้งแต่บุคลากรภายในคณะ ด้วยการสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในการที่จะรักษาและหวงแหนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โบราณวัตถุ โบราณสถาน และสิ่งแวดล้อม จากชุมชนหรือสถานที่มีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โบราณวัตถุ โบราณสถาน วิถีชีวิต และสิ่งแวดล้อม ในวันที่ ๒๕–๒๖ มกราคม ๒๕๕๗ ณ Continue Reading →

โครงการค่ายผู้นำนักศึกษาปี 2556

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้จัดโครงการค่ายผู้นำนักศึกษา เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้หลากหลาย ทั้งทางด้านวิชาการ และด้านกิจกรรมของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาที่จะจบมาเป็นคนที่มีคุณภาพ และเป็นผู้นำที่ดีได้ทำให้นักศึกษาสามารถกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง มีวินัยในการใช้ชีวิต ปรับเปลี่ยนชีวิตตนเองให้เข้ากับสถานการณ์แและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ ตลอดถึงพัฒนาการทางด้านการออกแบบที่ดี โดยโครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2556 ณ. อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  บรรยกาศโครงการค่ายผู้นำนักศึกษา ปีการศึกษา 2556