โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ โดย สโมสรนักศึกษา และชุมนุมศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560  ณ วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร เพื่อส่งเสริม และอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมในด้านคุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรม โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมในครั้งนี้ โดยโครงการจัดขึ้นในวันที่ 14 กรกฏาคม 2560 ภาพบรรยากาศ

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2559 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี โดยเป็นการจัดขบวนแห่เทียนพรรษาเพื่อนำไปถวาย ณ วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร กิจกรรมจัดขึ้นใน วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ภาพบรรยากาศ

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2557 ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2557  ของคณะขึ้นในวันที่ 10 กรกฏาคม 2557 ระหว่างเวลา 12.00 – 15.00 น.  โดยได้จัดขบวนแห่เทียนพรรษา เพื่อนำไปถวายที่วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร มีนักศึกษาและคณาจารย์เเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ภาพบรรยากาศ

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2557 ภาพรวมมหาวิทยาลัยฯ

          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้นำนักศึกษาและคณาจารย์ เข้าร่วมในกิจกรรมโครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2557  ที่วัดนรนาถสุนทริการาม เขตพระนคร โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 10 กรกฏาคม 2557 เวลา 8.30 – 11.00 น. ภาพกิจกรรม