เตรียมความพร้อมในการ MOU กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ จังหวัดหนองคาย

ในวันที่ 23 มกราคม 2561 นายธานี สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร พร้อมด้วยทีมงาน เข้าพบ อาจารย์สัมฤทธิ์ ศิริรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย เพื่อหารือถึงกำหนดการต่าง ๆ ในการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง 2 สถาบัน พร้อมรายงานคืบหน้าในการจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้พิการให้เป็นนักออกแบบผู้พิการท่อนล่าง เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ร่วมกับทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย บรรยากาศ

โครงการค่ายนักออกแบบสายสัมพันธ์อาเซียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่บูรณาการด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการค่ายนักออกแบบสายสัมพันธ์อาเซียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่บูรณาการด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยโครงการนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน โดยเป็นการเชิญนักศึกษาและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว หัวหน้างานพัฒนาชุมชน จากกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ ชุมชนผู้ประกอบการจังหวัดหนองคาย ชุมชนบ้านถ้ำเสือ และชุมชนบ้านจำรุง จังหวัดระยอง มาร่วมกันทำ workshop ณ ชื่นวารินทร์ รีสอร์ท จังหวัดระยอง โดยโครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 19 สิงหาคม 2559 ภาพบรรยากาศ

โครงการค่ายสถาปนิกชุมชนลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม พื้นที่วัดพระธาตุบังพวน จังหวัดหนองคาย

       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการค่ายสถาปนิกชุมชนลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม พื้นที่วัดพระธาตุบังพวน จังหวัดหนองคาย ณ วัดพระธาตุบังพวน ต.พระธาตุบังพวน อ.เมือง จ.หนองคาย ระหว่างวันที่ 25 – 29 เมษายน 2558 โดยภายในกิจกรรมได้มีการเชิญนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว มาร่วมการ workshop ในการเสนอแนวคิดในการปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่วัดพระธาตุบังพวน ภาพบรรยากาศ