นิทรรศการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และบรรจุภัณฑ์ ชั้นปีที่ 4 พร้อมด้วยสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 5 ได้ร่วมกันจัดนิทรรศการการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 25 – 26 ธันวาคม 2560  ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าอาคาร 1  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ภาพบรรยากาศ

นิทรรศการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และบรรจุภัณฑ์ ชั้นปีที่ 4 พร้อมด้วยสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 5 ได้ร่วมกันจัดนิทรรศการการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 26 – 27 มกราคม 2560  ณ บริเวณโถงอาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ภาพบรรยากาศ

โครงการอบรมสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ดำเนินงานการจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่งานสหกิจศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้เตรียมความพร้อมก่อนสู่การปฏิบัติการในสถานประกอบการ เพื่อเสริมทักษะและประสบการณ์ทางด้านอาชีพและการพัฒนาตนเอง เป็นการส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ ระยะเวลาการฝึก อบรมเชิงปฏิบัติการรวมจำนวน ๕ วัน หรือ ๓๐ ชั่วโมง ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๑ (๑๑๐๑) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ภาพบรรยากาศ

นิทรรศการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

         นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ชั้นปีที่ 4 ได้ร่วมกันจัดนิทรรศการการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 26 มกราคม 2558 ณ บริเวณโถงอาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยได้รับเกรียรติ จาก ผศ.ปานทิพย์ ผดุงศิลป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานกล่าวเปิดงานนิทรรศการสหกิจฯ ภาพบรรยากาศ

อบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร “อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 20

       อาจารย์อาณัฏ  ศิริพิชญ์ตระกูล รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน และ อาจารย์ชูเกียรติ  อนันต์เวทยานนท์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร “อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 20 ระหว่างวันที่ 28 – 31 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพบรรยากาศ

บรรยากาศการตรวจสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ ปีการศึกษา 2557

ภาพบรรยากาศการออกตรวจสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการที่นักศึกษาได้เข้าฝึกสหกิจ ในปีการศึกษา 2557 ภาพบรรยากาศ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่น 3

     คณาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร เข้าร่วม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่น 3 ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 มทร. โดยโครงการจัดขึ้นที่  โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครกรุงศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2557 โดยมีรายชื่อผู้เข้าร่วมจากคณะ ดังนี้ อาจารย์ธานี  สุคนธะชาติ       คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ อาจารย์สันติ Continue Reading →

โครงการสหกิจศึกษา ประจำปี 2557

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดอบรมโครงการสหกิจศึกษา ประจำปี 2557 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 122 คน ก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้เตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติการในสถานประกอบการ เพื่อสร้างทักษะและประสบการณ์ทางด้านอาชีพและพัฒนาตนเอง ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการ ระยะเวลาฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการรวมจำนวน 5 วัน หรือ 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 21-25 เมษายน 2557 ณ อาคาร 6 ชั้น Continue Reading →

แสดงผลงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้จัดแสดงผลงานรูปแบบนิทรรศการ รายวิชาสหกิจศึกษา หลังจากที่นักศึกษาได้ไปเข้ารับการฝึกงานตามสถานประกอบการจริง โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 15 ตุลาคม 2556 ณ.ห้อง 631-632 แสดงผลงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

โครงการอบรมสหกิจ ปีการศึกษา 2554

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดโครงการอบรมสหกิจศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะทำการฝึกงานในสถานประกอบการ ในเทอม 1/55 โครงการจัดขึ้นในวันที่ 26 มีนาคม  – 30 มีนาคม 2555 ระหว่างเวลา 8.30 – 16.30 น. นักศึกษาจะต้องผ่านการอบรมก่อนออกไปฝึกงานจำนวน 30 ชั่วโมง  มีนึกศึกษาเข้าร่วมการอบรมจำนวน 93 คน โครงการสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2554