โครงการค่ายนักออกแบบและสถาปนิกสายสัมพันธ์อาเซียน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการค่ายนักออกแบบและสถาปนิกสายสัมพันธ์อาเซียน ณ โรงแรมราชมงคลชมคลื่น อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560 ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่าง 3 ชาติ ได้แก่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว Ritsumeikan University Department of Architecture and Urban Design College of Continue Reading →

คว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 งานสัปดาห์วิชาการครั้งที่ 6 Acdaemic Fairs And Architectural Skills Competition

นักศึกษา มทร.พระนคร คว้ารางวัลใน งานสัปดาห์วิชาการครั้งที่ 6 กิจกรรมการแข่งทักษะทางสถาปัตยกรรม (6 Acdaemic Fairs And Architectural Skills Competition) ระว่างวันที่ 5-10 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งจัดโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีตัวแทนจาก 11 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าร่วมในการแข่งขันทักษะทางสถาปัตยกรรม โดย นางสาวพิมภรณ์ จำปาแดง ได้รับรางวัลชนะเลิศ และ นางสาววรรณธิยา วงษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ Continue Reading →

การบรรยายพิเศษหัวข้อ สถาปนิกโครงการกับบริหารงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่

       การบรรยายพิเศษหัวข้อ สถาปนิกโครงการกับบริหารงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ โดย อ.ตรีนิติ บุญกิจการ (สถาปนิกและที่ปรึกษาโครงการรถไฟฟ้าสายสีนำ้เงิน) ในรายวิชาเทคนิคงานก่อสร้างและการควบคุมงานก่อสร้าง 2 ของ อ สันติ กมลนรากิจ นักศึกษาปี 3 สาขาสถปัตยกรรม วันที่ 13 พย 57 เวลา 10.00-12.00น ห้องเรียน studio3 ภาพบรรยากาศ