รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560 ระดับสาขาวิชาสถาปัตยกรรม

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสาขาวิชา ตามรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ ห้อง 1101 โดยมีรายนามคณะกรรมการตรวจประเมิน ดังนี้ ผศ.ดร.อำนาจ  จำรัสจรุงผล       ประธานกรรมการคณะตรวจประเมิน ฯ ผศ.ทินวงษ์  รักอิสระกุล       กรรมการคณะตรวจประเมิน ฯ ผศ.ศรัทธา  Continue Reading →

โครงการค่ายนักออกแบบสายสัมพันธ์อาเซียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่บูรณาการด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการค่ายนักออกแบบสายสัมพันธ์อาเซียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่บูรณาการด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยโครงการนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน โดยเป็นการเชิญนักศึกษาและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว หัวหน้างานพัฒนาชุมชน จากกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ ชุมชนผู้ประกอบการจังหวัดหนองคาย ชุมชนบ้านถ้ำเสือ และชุมชนบ้านจำรุง จังหวัดระยอง มาร่วมกันทำ workshop ณ ชื่นวารินทร์ รีสอร์ท จังหวัดระยอง โดยโครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 19 สิงหาคม 2559 ภาพบรรยากาศ

โครงการศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ “เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้างแบบมีส่วนร่วม”

       สาขาวิชาสถาปัตยกรรม จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ “เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้างแบบมีส่วนร่วมในงานสถาปัตยกรรมชุมชนสำหรับสถาปนิกรุ่นเยาว์”   โครงการจัดขึ้นใน วันที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ ชุมชนคลองบางบัว กรุงเทพมหานคร ภาพบรรยากาศ