“ถาปัตย์” ราชมงคลพระนคร ร่วมสร้างงานสร้างอาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ช่วยชุมชนเกาะปูยู จ.สตูล

“ถาปัตย์” ราชมงคลพระนคร จับมือเครือข่ายนักศึกษา 6 สถาบัน ร่วมสร้างงานสร้างอาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ช่วยชุมชนเกาะปูยู จ.สตูล รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้กองพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ สถาบันการบินพลเรือน ภายใต้เครือข่ายกิจกรรมนักศึกษา 6 สถาบัน ในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต เข้าร่วมกิจกรรมสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชนเกาะปูยู อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ซึ่งเป็นเกาะ ห่างจากตัวเมือง ประมาณ 17 กิโลเมตร เป็นชุมชนเล็กๆ ที่อาศัยอยู่ติดชายทะเลอันดามันและติดป่าชายเลน มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่สงบ Continue Reading →

วิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้

       กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับ ศูนย์ฝึกวิชาชีพบ้านหนังสือ ระพีร์นคร ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในวันที่ 17 กันยายน 2557 เวลา 13.00 – 16.30 น. โดยได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้จากทางคณะสถาปัตยกรรมศษสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  อาจารย์ชูเกียรติ อนันต์เวทยานนท์ เป็นวิทยากรในการทำบล็อกสกรีนเสื้อ โดยโครงการจัดขึ้น ณ ห้องศักดิ์ผาสุขนิรันต์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง ภาพบรรยากาศ