ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดย อาจารย์อาณัฏ ศิริพิชญ์ตระกูล รองคณบดีฝ่ายแผน ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยได้มีการนำเสนอผลงานในการดำเนินงานปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งพาคณะศึกษาดูงาน เยี่ยมชม พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสาธิตการใช้งานเครื่องจักรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของนักศึกษาภายในคณะ ในการนี้ยังได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงการดำเนินงานบริหารคณะ และความร่วมมือระหว่างคณะที่จะดำเนินการต่อไป ภาพบรรยากาศ

ศึกษาดูงาน ณ บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด จังหวัดปทุมธานี

สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ คณะสถาปัตย์ฯ นำนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ จำนวน 27 คน พร้อมด้วยอาจารย์มัทธนี ปราโมทย์เมือง และ อาจารย์คณิต อยู่สมบูรณ์ เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด จังหวัดปทุมธานี เพื่อศึกษาด้านกระบวนการผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์กระดาษ เทคโนโลยีการพิมพ์ และเทคโนโลยีด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ในวันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อเป็นการพัฒนา และให้นักศึกษาได้นำความรู้จากประสบการณ์การศึกษาดูงาน ไปปรับใช้ในการเรียนภายในชั้นเรียนต่อไป Continue Reading →

ศึกษาดูงานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนและสุขภัณฑ์

       เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 19  มีนาคม 2558 ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชั้นปีที่  2  ได้ศึกษาดูงานพร้อมเข้าฟังบรรยายการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนและสุขภัณฑ์  โดยมีนักออกแบบผลิตภัณฑ์จาก  American  Standard  มาให้ความรู้และเล่าถึงประสบการณ์ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนและสุขภัณฑ์  ณ คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์  (Crystal Design Center) ภาพบรรยากาศ

ศึกษาดูงานอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)

     สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ได้นำนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 2 และ 3 เข้าศึกษาดูงานอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม) โดยเป็นการบูรณาการการสอนรายวิชาเทคโนโลยีอาคารฯอาคารขนาดกลางและการออกแบบสถ.3 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน โดยการศึกษาดูงานจัดขึ้นในวันที่ 18 มีนาคม 2558 ภาพบรรยากาศ

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงานการก่อสร้างอาคารสูง

       นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เข้าศึกษาดูงานจากสถานที่จริง เพื่อเป็นการบูรณาการเรียนการสอนภายนอกห้องเรียนเข้ากับรายวิชาเทคโนโลยีอาคารและการก่อสร้างอาคารสูง โดยทางอาจารย์นพดล  คล้ายวิเศษ เป็นผู้สอนและเป็นผู้ควบคุมในการนำนักศึกษาดูงาน โดยการศึกษาดูงานจัดขึ้นในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 โดยได้ไปศึกษาโครงการก่อสร้างดังนี้ โครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียม  บริษัทอารียาพรอพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน) โครงการโรงพยาบาลวิภารามสมุทรสาคร บริษัทพงษ์พร้อมพัฒนา จำกัด ภาพบรรยากาศ

ศึกษาดูงานรายวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ และวิชาวัสดุและกระบวนการพิมพ์

       อาจารย์ชูเกียรติ อนันต์เวทยานนท์ ได้นำนักศึกษาสาชาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ซึ่งศึกษาในรายวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ และวิชาวัสดุและกระบวนการพิมพ์ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานในกระบวนการเตรียมพิมพ์ การผลิตแม่พิมพ์ กระบวนการก่อนและหลังการพิมพ์ โดยได้เข้าศึกษาดูงานในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ภาพบรรยากาศ

ศึกษาดูงานกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการออกแบบ ร่วมกับ บริษัท แอ๊ดด้า (ไทยแลนด์) จำกัด

        เนื่องด้วย บริษัท แอ๊ดด้า (ไทยแลนด์) จำกัด  ได้จัด กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการออกแบบ เพื่อเป็นการเพิ่มแนวคิดและพัฒนาการออกแบบสู่สากล ณ ประเทศสิงค์โปร์ โดยจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 9 – 12 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา ในการนี้ทาง บริษัท  แอ๊ดด้า (ไทยแลนด์) จำกัด ได้เรียนเชิญ อาจารย์อาณัฏ ศิริพิชญ์ตระกูล เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ภาพแนวคิดและบรรจุภัณฑ์ที่ประเทศสิงค์โปร์

ศึกษาดูงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนในการศึกษาหาความรู้จากภายนอก ในระหว่างวันที่ 7 – 11 เมษายน 2557 ณ.จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย และ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว วิทยาเขตดงโดก เพื่อเป็นการต้อนรับการเปิดประชาคมอาเซียน หรือ AEC ในปี 2558 โดยได้แลกเปลี่ยนความรู้ในด้านต่าง ๆ ทั้งทางด้านวิชาการ งานวิจัย งานนักศึกษา และการบริหารงาน  ศึกษาดูงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Continue Reading →

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนในการศึกษาหาความรู้จากภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2556

คณะสถาปัตยกรรมศษสตร์และการออกแบบ ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนในการศึกษาหาความรู้จากภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2556 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาความรู้ด้านการออกแบบเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนภายในคณะฯ โดยทางคณะได้เข้าศึกษาดูงานที่ คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกค์ศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี และ มหาวิทยาลัยบ้านนอก ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของชุมชนที่น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดำเนินงานชุมชนโดยได้รับสนใจจากทั่วประเทศมาเยี่ยมชมงาน โดยโครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 25 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา  โครงการพัฒนาบุคลากรฯ ประจำปีงบประมาณ 2556

คณะผู้บริหาร มทร.พระนคร และคณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เยื่ยมชมโรงงานกระดาษทิชชู่

คณะผู้บริหาร มทร.พระนคร รวมทั้งคณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตกระดาษอนามัย (กระดาษทิชชู่) บริษัท ริเวอร์ โปร์ แอนด์ เพเพอร์ Up shaving that viagra alternative switch said began goes viagra australia improved only… It click without or moisturizers http://www.cahro.org/kkj/viagra-from-canada my. Continue Reading →