เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิทยากร E-Commerce ชุมชน โครงการศูนย์ดิจิตอลชุมชน กิจกรรม : Village E-Commerce (ศึกษาและพัฒนา Village E-Commerce)

นายธานี สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และนายศิรวัชร์ พัฒคุ้ม ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิทยากร E-Commerce ชุมชน โครงการศูนย์ดิจิตอลชุมชน กิจกรรม : Village E-Commerce (ศึกษาและพัฒนา Village E-Commerce) ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง กระทรวงดิจอตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กับมหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 25 – 28 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างวิทยากรเพื่อรองรับการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะและสนับสนุนการทำการค้าออนไลน์สำหรับชุมชน หรือ Village E-Commerce Incubation Center Continue Reading →

วิทยากร “อบรมการใช้เทคโนโลยีซอฟแวร์และเครื่องมือเฉพาะในการพัฒนาแบบรองเท้า(คอมพิวเตอร์)”

อาจารย์อาณัฏ  ศิริพิชญ์ตระกูล รองคณบดีฝ่ายวางแผน คณะสถาปัตยกรรมาสตร์และการออกแบบ ได้รับเชิญเพื่อให้ความรู้ ใน “โครงการการใช้เทคโนโลยีซอฟแวร์และเครื่องมือเฉพาะในการพัฒนาแบบรองเท้า(คอมพิวเตอร์)” ระหว่างวันที่ 10 – 12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ภาพบรรยากาศ

วิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการ “ระดมความคิดสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ท้องถิ่น”

วิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการ “ระดมความคิดสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ท้องถิ่น” ด้วยกองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดฝึกอบรมโครงการสร้างและพัฒนาบุคลากรเข้าสู่อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ ระหว่างวันที่ 28 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม 2558 ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 จังหวัดชลบุรี ให้กับบุคลากรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ โดย อาจารย์ทินวงษ์ รักอิสสระกุล และ อาจารย์ดรุณรัตน์ พิกุลทอง อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นผู้บรรยายหัวข้อบรรจุภัณฑ์ท้องถิ่น การสร้างแบรนด์สำหรับผู้ประกอบการ Continue Reading →

ถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับคุณภาพผู้ประกอบการ OTOP

       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ได้ส่งวิทยากรเข้าบรรยายให้ความรู้กับผู้ประกอบการ OTOP ซึ่งทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการผลิต เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ OTOP ที่อยู่ในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ได้รับความรู้และเพิ่มทักษะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเป็นการยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการให้สูงขึ้น ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีวิทยากรจากทางคณะดังนี้ นายธานี  สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ นางมัทธนี  ปราโมทย์เมือง นางสาวสุรภา  วงศ์สุวรรณ       Continue Reading →

วิทยากรโครงการ “พี่เพื่อนน้อง…พัฒนาอาชีพ ปี 2”

       ทางบริษัท มีเดีย บลูน จำกัด ได้จัดกิจกรรม โครงการ “พี่เพื่อนน้อง…พัฒนาอาชีพ ปี 2” โดยเป็นการอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพ และพัฒนาความรู้ ทางบริษัท มีเดีย บลูน จำกัด จึงได้เชิญวิทยากรของทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านวิชาชีพมาเป็นวิทยากรอบรมให้กับผู้เข้าร่วม โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงเรียนอิสลามสันติชน โดยมีการอบรมทั้งสิ้น 2 หลักสูตร ดังนี้ หลักสูตรอบรม Continue Reading →

วิทยากรบรรยาย “การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าและโอกาสทางการตลาด”

นายธานี  สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าและโอกาสทางการตลาด”  ในวันพุธที่ 28 มกราคม 2558 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อ.เมือง จ.ตรัง โดยทาง สำนักอุตสาหกรรมจำหวัดตรัง เพื่อเป็นการให้ความรู้กับทางผู้ประกอบการที่ทำสินค้า OTOP และ SMEs ในจังหวัดตรัง ภาพบรรยากาศ

วิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้

       กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับ ศูนย์ฝึกวิชาชีพบ้านหนังสือ ระพีร์นคร ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในวันที่ 17 กันยายน 2557 เวลา 13.00 – 16.30 น. โดยได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้จากทางคณะสถาปัตยกรรมศษสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  อาจารย์ชูเกียรติ อนันต์เวทยานนท์ เป็นวิทยากรในการทำบล็อกสกรีนเสื้อ โดยโครงการจัดขึ้น ณ ห้องศักดิ์ผาสุขนิรันต์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง ภาพบรรยากาศ

วิทยากร “โครงการส่งเสริมอาชีพจักสานจายเตยปาหนัน”

       หน่วยงานราชการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล จังหวัดกระบี่ ได้จัดกิจกรรม “โครงการส่งเสริมอาชีพจักสานจายเตยปาหนัน” ให้กับชาวบ้านในชุมชน จึงได้ขอบุคลากรของคณะไปเป็นวิทยากรให้ความรู้กับชุมชนในการฝึกอบรมดังกล่าว จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ อาจารย์มยุรี   เรืองสมบัติ อาจารย์อุทัยวรรณ  ประสงค์เงิน กิจรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่  4 – 5 สิงหาคม 2557 ณ บ้านร่าหมาด หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา Continue Reading →

โครงการสหกิจศึกษา ประจำปี 2557

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดอบรมโครงการสหกิจศึกษา ประจำปี 2557 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 122 คน ก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้เตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติการในสถานประกอบการ เพื่อสร้างทักษะและประสบการณ์ทางด้านอาชีพและพัฒนาตนเอง ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการ ระยะเวลาฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการรวมจำนวน 5 วัน หรือ 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 21-25 เมษายน 2557 ณ อาคาร 6 ชั้น Continue Reading →

วิทยากร “โครงการเวทีประชาคมเพื่อการอนุรักษณ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น” จังหวัดสิงห์บุรี

       สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ จังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดโครงการเวทีประชาคมเพื่อการอนุรักษณ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีเป้าหมาย คือ ผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่ม/องค์กร ปราชญ์ชาวบ้านสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมหวานบ้านทองเอน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ในวันที่ 22 เมษายน 2557 ณ.ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมหวานบ้านทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี ได้เชิญวิทยากรจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ไปให้ความรู้ในหัวข้อ “การอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น”  และ “การบันทึกภูมิปัญญาท้องถิ่นและการจัดทำรูปเล่ม” จำนวนสองท่านได้แก่ อาจารย์ธานี  สุคนธะชาติ   คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ Continue Reading →